Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Đụ máy bay bím to