Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

2 thanh niên chơi gay thông lỗ nhị